Jongeren met kanker: Opleiding laat ons in de kou staan!

Jaarlijks worden jonge mensen met kanker geconfronteerd. Ze kunnen zelf getroffen worden door kanker, maar het kan ook gaan om kanker bij naasten. In mei 2015 heeft Levenmetkanker onderzocht welke invloed kanker kan hebben op de studie van jongeren. Dat de invloed er is geeft maar liefst 88% van de respondenten aan. Levenmetkanker vindt het daarom tijd voor actie: betere  informatievoorziening en scholing van contactpersonen MBO, HBO en WO voor de begeleiding van jongeren met kanker.

In mei 2015 heeft Levenmetkanker via social media een enquête uitgezet onder de noemer Doneer je ervaring. 66 jongeren reageerden waarvan 47 patiënten en 21 naasten. Daarnaast is de enquête zijn ook uitgezet via het Stomapanel van de Stomavereniging. In dit bericht concentreren we ons echter op de resultaten van de Doneer je ervaring uitvraag.

Invloed van kanker op de studie

Bijna 90% van de respondenten geeft aan dat kanker invloed heeft gehad op hun studie. De mate waarin deze invloed een rol speelde varieert echter. Sommigen geven aan dat ze hun studie moesten staken terwijl anderen hun studie met extra inspanning tijdig hebben kunnen afronden. Concentratieverlies, vermoeidheid en niet aanwezig kunnen zijn, worden het meest genoemd als factoren die van invloed zijn op het verloop van de studie. Ook onbegrip van de omgeving en het missen van begeleiding op school worden genoemd.

Informatiebehoefte van studenten met kanker

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat ze informatie hebben gemist (67%) over zaken als studiefinanciering, studievertraging, studiepunten en stageregelingen. De helft van de respondenten is zelf op zoek gegaan naar informatie, bijvoorbeeld bij een decaan. Patiëntenverenigingen bieden vaak ook informatie. Zo biedt de Stichting Zaadbalkanker via hun de website veel informatie over kanker en studie (www.zaadbalkanker.nl/student). Desondanks hebben veel jonge mensen behoefte aan steun bij het zoeken naar informatie.

Contactpersonen op de scholen

Op de vraag of er een vast contactpersoon of vertrouwenspersoon was bij wie je terecht kon heeft iets minder dan de helft (45%) aangegeven dat ze dit niet hadden. De andere 55% had wel een vast persoon. De mentor, decaan en studiecoördinator of studieadviseur zijn het meest genoemd.

Tussen onderwijsinstellingen zijn grote verschillen als het gaat om de zorg voor jonge mensen met kanker (in hun omgeving). Over het algemeen waarderen jongeren met kanker het erg als ze terecht kunnen bij een vaste contactpersoon binnen de onderwijsinstelling. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat een dergelijke contactpersoon lang niet altijd op de hoogte is van de gevolgen van kanker voor een studie. Bovendien is de drempel voor jongeren om een contactpersoon te benaderen soms erg hoog. Een respondent rept over wachttijden van drie weken voor een afspraak. Ook hier is werk te verzetten door de genoemde beroepsgroepen beter te informeren over het belang van een-op-een contact bij jonge mensen met kanker in hun omgeving.

Peergroep en lotgenoten

Bijna 80% van de respondenten heeft geen contact gehad met een andere jongere met kanker (lotgenoot) of een langdurige ziekte, terwijl bijna 70% van de respondenten hier wel behoefte aan heeft.

Tweederde van de ondervraagden geeft aan niet goed te kunnen praten met leeftijdgenoten over kanker.

Hiervoor zijn verschillende redenen. 60% van de respondenten geeft aan dat leeftijdsgenoten zich ongemakkelijk voelen wanneer het gesprek over ziekte gaat. Anderen hebben zelf geen zin om te vertellen hoe het met ze gaat. Bij contact met lotgenoten gaat het om het vinden van de juiste balans: 70% van de jongeren geeft aan behoefte te hebben aan contact met lotgenoten

De onderzoeksresultaten geven voldoende aanleiding om extra activiteiten voor jongeren met kanker te ontwikkelen. We willen binnen Kanker.nl een plek ontwikkelen waar jongeren alle informatie over ziekte en studie kunnen vinden. Daarnaast willen we de professionals op onderwijsinstellingen in workshops scholen zodat zij jongeren met kanker beter kunnen ondersteunen en verwijzen.

Levenmetkanker wil iedereen bedanken die mee heeft gedaan aan het invullen van de Doneer je ervaring uitvraag.

Deel deze pagina via: